Pilih satu Halaman

Borang Usul MBJ

Utama » Warga » Borang Usul MBJ
 1. Mesyuarat MBJ hendaklah ditumpukan kepada perkara-perkara yang melibatkan masalah bersama (common interest);
 2. Contoh perkara-perkara yang boleh dan pernah dibincangkan dalam mesyuarat MBJ adalah seperti berikut:
  • Kewangan dan kemudahan
   • kelewatan bayaran balik tuntutan perjalanan;
   • peruntukan latihan yang tidak mencukupi;
   • kelewatan pembekalan pakaian seragam; dan
   • urusan kelewatan meluluskan cuti.
  • Pentadbiran
   • kemudahan/keselesaan ruang pejabat;
   • isu penggiliran waktu bekerja syif;
   • isu parkir kenderaan;
   • isu penyelenggaraan bangunan dan peralatan pejabat; dan
   • kerosakan mesin/sistem perakam waktu.
  • Sumber manusia
   • penyusunan semula organisasi;
   • kekosongan jawatan;
   • isu penyediaan latihan kepada warga baharu;
   • pusingan kerja dalaman di kalangan warga jabatan;
   • kursus dan latihan dalam perkhidmatan; dan
   • disiplin dan tindakan tatatertib.
  • Kebajikan
   • aktiviti sosial;
   • program sukan;
   • pewujudan tabung kebajikan di peringkat jabatan; dan
   • lantikan penyedia perkhidmatan taska di jabatan.
  • Inovasi dan produktiviti
   • penambahbaikan proses kerja;
   • pengurangan pembaziran dalam pengurusan pejabat; dan
   • pembudayaan teknologi digital dalam urusan kerja.
  • Lain-lain
   • cadangan pelaksanaan mesyuarat MBJ di luar kawasan pejabat;
   • pelancaran kempen peringkat jabatan seperti Kempen Gaya Hidup Sihat; dan
   • masalah lalu lintas.

 1. Perkara Dasar Kerajaan
  • Segala bentuk perbincangan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu keputusan dan dasar Kerajaan yang telah ditetapkan dalam Perintah Am, Warta Kerajaan, pekeliling, surat pekeliling atau lain-lain bentuk keputusan dasar adalah tidak dibenarkan untuk dibincangkan dalam Mesyuarat MBJ;
  • Walau bagaimanapun, Ketua Jabatan boleh memberi penjelasan mengenai perkara dasar untuk melicinkan pelaksanaannya di peringkat jabatan.
 2. Hal Perseorangan
  • Masalah perseorangan atau peribadi tidak perlu dibawa ke dalam mesyuarat MBJ dan hendaklah diselesaikan secara pentadbiran sahaja.
 3. Contoh perkara-perkara yang tidak boleh dibincangkan dalam mesyuarat MBJ adalah seperti berikut:
  • Perubahan pada dasar Kerajaan
   • cadangan penambahan jenis penyakit berjangkit dalam kemudahan Cuti Kuarantin;
   • cadangan penambahbaikan skim perkhidmatan;
   • cadangan pewujudan elaun atau kemudahan baharu dalam Perkhidmatan Awam;
   • cadangan meningkatkan bilangan jumlah pakaian seragam yang dibekalkan kepada pegawai yang layak; dan
   • cadangan memendekkan tempoh berada di gred lantikan bagi urusan kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan.
  • Hal-hal perseorangan
   • isu kelewatan bayaran lebih masa kepada seseorang;
   • kerosakan komputer pejabat yang dihadapi oleh seseorang; dan
   • isu kekurangan alat tulis pejabat yang dibekalkan kepada seseorang

Borang Usul MBJ boleh diisi secara atas talian (Google Form) atau secara manual (melalui muat turun dokumen PDF) di pautan berikut: