Select Page

Illegal Unreported and Unregulated IUU Fishing Malaysia

Home » Services » Enforcement & Legislation » Illegal Unreported and Unregulated IUU Fishing Malaysia
Perikanan Tidak Sah (Illegal Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan:
  1. Mana-mana vesel penangkapan ikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 317 seperti di perenggan 6 SOP di dalam perairan perikanan Malaysia ;atau
  2. Mana-mana Vesel Penangkapan Ikan Tempatan(VNT) di luar perairan perikanan Malaysia yang melanggar kaedah Pengurusan dan Pemuliharaan / Conservation and Management Measures (CMM) yang diterima pakai oleh Organisasi Pengurusan Perikanan Serantau/ Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) di kawasan perairan atau spesies yang di bawah tadbir urus RFMO.
Perikanan Tidak Dilapor (Unreported Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan;
  1. Aktiviti perikanan yang tidak dilapor atau disalah lapor kepada Jabatan Perikanan Malaysia, yang bercanggah dengan Akta 317, peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah di bawah Akta 317; atau
  2. Aktiviti perikanan yang dijalankan di kawasan kawal selia RFMO, yang tidak dilapor atau disalah lapor yang bercanggah dengan prosedur pelaporan RFMO berkenaan.
Perikanan Tidak Dikawal Selia (Unregulated Fishing) merujuk kepada aktiviti perikanan yang dijalankan oleh VNT;
  1. Di kawasan taut lepas yang tidak tertakluk di bawah pengurusan mana- mana RFMO; atau
  2. Di dalam kawasan RFMO yang Malaysia bukan negara ahli; atau c) Di dalam kawasan perairan negara asing atau laut lepas yang di luar bidang kuasa Malaysia, yang bercanggah dengan undang-undang atau CMM yang terpakai di kawasan tersebut.

En. Arthur Besther Sujang

Bahagian Sumber Perikanan Tangkapan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4443

Pn. Nur Fadhlina Chan binti Mahadie Chan

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4321

En. Mohamad Nur Hakim bin Abdullah

Bahagian Konservasi dan Perlindungan Perikanan
Emel: iuu@dof.gov.my
Telefon: 03-8870 4085

Maklumat sedang dikemaskini.

Bahagian
Emel:
Telefon:

Bil.Kriteria Berdasarkan Kesalahan Di Bawah Akta 317VESEL ASING VESEL TEMPATAN
(Komesial)
VESEL TEMPATAN
(Tradisional)
1.Tidak mempunyai lesen vesel penangkapan ikan semasa beroperasi menangkap ikan
(perenggan 8(a) Akta 317)  
IUU
2.Tidak mempunyai lesen peralatan menangkap ikan semasa beroperasi menangkap ikan
(subseksyen 11(3) Akta 317)  
IUUIUU
(pukat tunda / jerut)
3.Melanggar syarat lesen (perenggan 8(b) Akta 317) bagi kesalahan yang sama seperti di bawah diulangi kali ke-2 iaitu:
1) Menceroboh kawasan < 5 batu nautika dari pantai
2) Menceroboh taman laut/ rizab laut dan kawasan larangan perikanan
3) Berada di luar perairan Perikanan malaysia kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah Perikanan  
IUU
4.Meniru pengenalan vesel yang lain (perenggan 14(3)(b) Akta 317) atau menggunakan pengenalan / lesen palsu.IUUIUUIUU
5.Menceroboh dan menangkap ikan di perairan perikanan Malaysia tanpa permit
(subseksyen 15(1) Akta 317)  
IUU
6.Vesel penangkapan ikan asing pindah kapal ikan, bahan api atau bekalan dengan vesel lain di perairan perikanan Malaysia
(subseksyen 15(2) & Seksyen 20 Akta 317)  
IUUIUUIUU
7.Memasuki perairan perikanan Malaysia tanpa notifikasi kepada pihak berkuasa
(subseksyen 16(3) Akta 317)  
IUU
8.Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan dilarang
(Seksyen 26 Akta 317& Peraturan-Peraturan Perikanan (Larangan Cara Menangkap Ikan) 1980) [P.U.(A) 314/1980]: Pukat tunda dua bot
1) Bahan letupan, racun & pencemar
2) Renjatan elektrikPukat sorong
3) Pukat pari (pukat hanyut bersaiz mata pukat > 10 inci)  
IUUIUUIUU
9.Menangkap spesies ikan yang dilarang, mamalia akuatik atau penyu.
(Seksyen 27 Akta 317 & Peraturan-Peraturan Perikanan (Pengawalan Spesies Ikan Yang Terancam) 1999 :
Penyu, Paus, Lumba-lumba, Dugong, Kima, Yu Gergaji, Yu Paus, Yu Tukul, Yu Sirip Putih, Pari Manta.  
IUUIUUIUU

Maklumat sedang dikemaskini.

Senarai Vesel Penangkapan Ikan ini telah disyorkan oleh Jawatankuasa Kerja Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (JKK IUU) dan telah diluluskan oleh Jawatankuasa Induk Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (JKI IUU).

Contoh:

              1. KGS 123

              2. BD 345

              3. Vesel Tanpa Nombor 01

KGS 123

Pengenalan
KGS 123 telah ditahan oleh Penguatkuasa Jabatan Perikanan Malaysia pada 01 Januari 2024 di kedudukan Lat….Long… lebih kurang 60 batu nautika daripada daratan terdekat Kemaman, Terengganu. KGS 123 telah melakukan kesalahan Seksyen 15 (1) Akta Perikanan 1985.
Maklumat Vesel
Nama
No. Pendaftaran
Bendera
Pemilik Vesel
Nahkoda Vesel
No. IMO
No. IRCS
Peralatan
Gambar Vesel

Services