Taxonomy Name Tosana niwae
Class Actinopterygii
Order
Genus Tosana
Family Serranidae
DOF Valid Name NO NAME
Common Name Threadtail anthias
Fish Base Name
Local Name NO NAME
Synonym
Original author
Body Color
Spesific Description

Body color:

 

Specific Description: